người mua nhà máy thụ hưởng quặng sắt và yêu cầu mua