mohapatra pk và mondal kc ảnh hưởng của khai thác đá vôi đối với chế độ nước ngầm một hội thảo nghiên cứu điển hình về các chiến lược cho nước ngầm