nêu 3 tài nguyên thiên nhiên đang bị hủy hoại do hoạt động khai thác