làm thế nào để làm việc trong nhà máy quá trình tuyển nổi