làm thế nào chúng ta có thể kiểm soát ô nhiễm không khí trong các nhà máy khai thác