và quá trình cười toe toét của nhà máy vôi và dolomit