các phương pháp khác nhau được sử dụng trong khai thác là gì