chủ tịch mills tham dự hội nghị thượng đỉnh au 2022