năm yếu tố thúc đẩy sự phát triển khai thác trong s a