mỏ quặng sắt ở sudan một giải pháp nghiên cứu để khai thác quặng