nhà máy rửa di động mật lên kế hoạch hoạt động như thế nào